دکمه موبایل منو

مدیران استان

رسانه جدید

محمد کلامی

مدیر کل
 • 041-۳۴۷۸۷۵۰۵
 • 1144
 • ۳۴۷۸۷۵۰۷
رسانه جدید

غلامعلی ملامهدی

قائم مقام
 • 041-۳۴۷۸۷۵۰۵
 • 1143
 • ۳۴۷۸۷۵۰۷
رسانه جدید

ابراهیم جعفری

معاون حمایت و سلامت خانواده
 • 041-۳۴۷۸۱۱۲۵
 • 1029
 • ۳۴۷۸۱۱۲۵
رسانه جدید

یونس فاتح

معاون توسعه مشارکت های مردمی
 • 34768880
 • 1086
رسانه جدمعاون اداری مالیید

ولی همتی آذر

معاون اداری و مالی
 • 041-۳۴۷۶۷۱۰۱
 • 1057
 • ۳۴۷۶۷۱۰۱
عاون اشتغال و خودکفایی

کریم پرویزی

معاون اشتغال و خودکفایی
 • 34768917
 • 1120
رسانه جدید

بهروز شریف

معاون فرهنگی
 • ۳۴۷۶۸۸۰۸