دکمه موبایل منو

نشست مشترک کمیته امداد استان گلستان و دانشکده فنی و حرفه ای 1400/06/24

صبح امروز عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با محبوبه کشیری رئیس دانشگاه فنی وحرفه ای استان دیدار ودر راستای فراهم آوردن زمینه ارتقاء سطح مهارتی ، توانمندسازی اقتصادی مددجویان این نهاد با استفاده از ظرفیت های علمی و امکانات کارگاهی دانشگاه فنی وحرفه ای استان گفتگو نمودند.
عکاس: محسن ایزی

نشست مشترک کمیته امداد استان گلستان و دانشکده فنی و حرفه ای 1400/06/24

صبح امروز عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با محبوبه کشیری رئیس دانشگاه فنی وحرفه ای استان دیدار ودر راستای فراهم آوردن زمینه ارتقاء سطح مهارتی ، توانمندسازی اقتصادی مددجویان این نهاد با استفاده از ظرفیت های علمی و امکانات کارگاهی دانشگاه فنی وحرفه ای استان گفتگو نمودند.
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

نشست مشترک کمیته امداد استان گلستان و دانشکده فنی و حرفه ای 1400/06/24

صبح امروز عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با محبوبه کشیری رئیس دانشگاه فنی وحرفه ای استان دیدار ودر راستای فراهم آوردن زمینه ارتقاء سطح مهارتی ، توانمندسازی اقتصادی مددجویان این نهاد با استفاده از ظرفیت های علمی و امکانات کارگاهی دانشگاه فنی وحرفه ای استان گفتگو نمودند.
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

نشست مشترک کمیته امداد استان گلستان و دانشکده فنی و حرفه ای 1400/06/24

صبح امروز عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با محبوبه کشیری رئیس دانشگاه فنی وحرفه ای استان دیدار ودر راستای فراهم آوردن زمینه ارتقاء سطح مهارتی ، توانمندسازی اقتصادی مددجویان این نهاد با استفاده از ظرفیت های علمی و امکانات کارگاهی دانشگاه فنی وحرفه ای استان گفتگو نمودند.
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

نشست مشترک کمیته امداد استان گلستان و دانشکده فنی و حرفه ای 1400/06/24

صبح امروز عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با محبوبه کشیری رئیس دانشگاه فنی وحرفه ای استان دیدار ودر راستای فراهم آوردن زمینه ارتقاء سطح مهارتی ، توانمندسازی اقتصادی مددجویان این نهاد با استفاده از ظرفیت های علمی و امکانات کارگاهی دانشگاه فنی وحرفه ای استان گفتگو نمودند.
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

نشست مشترک کمیته امداد استان گلستان و دانشکده فنی و حرفه ای 1400/06/24

صبح امروز عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با محبوبه کشیری رئیس دانشگاه فنی وحرفه ای استان دیدار ودر راستای فراهم آوردن زمینه ارتقاء سطح مهارتی ، توانمندسازی اقتصادی مددجویان این نهاد با استفاده از ظرفیت های علمی و امکانات کارگاهی دانشگاه فنی وحرفه ای استان گفتگو نمودند.
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

نشست مشترک کمیته امداد استان گلستان و دانشکده فنی و حرفه ای 1400/06/24

صبح امروز عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با محبوبه کشیری رئیس دانشگاه فنی وحرفه ای استان دیدار ودر راستای فراهم آوردن زمینه ارتقاء سطح مهارتی ، توانمندسازی اقتصادی مددجویان این نهاد با استفاده از ظرفیت های علمی و امکانات کارگاهی دانشگاه فنی وحرفه ای استان گفتگو نمودند.
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

نشست مشترک کمیته امداد استان گلستان و دانشکده فنی و حرفه ای 1400/06/24

صبح امروز عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با محبوبه کشیری رئیس دانشگاه فنی وحرفه ای استان دیدار ودر راستای فراهم آوردن زمینه ارتقاء سطح مهارتی ، توانمندسازی اقتصادی مددجویان این نهاد با استفاده از ظرفیت های علمی و امکانات کارگاهی دانشگاه فنی وحرفه ای استان گفتگو نمودند.
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

نشست مشترک کمیته امداد استان گلستان و دانشکده فنی و حرفه ای 1400/06/24

صبح امروز عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با محبوبه کشیری رئیس دانشگاه فنی وحرفه ای استان دیدار ودر راستای فراهم آوردن زمینه ارتقاء سطح مهارتی ، توانمندسازی اقتصادی مددجویان این نهاد با استفاده از ظرفیت های علمی و امکانات کارگاهی دانشگاه فنی وحرفه ای استان گفتگو نمودند.
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

نشست مشترک کمیته امداد استان گلستان و دانشکده فنی و حرفه ای 1400/06/24

صبح امروز عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با محبوبه کشیری رئیس دانشگاه فنی وحرفه ای استان دیدار ودر راستای فراهم آوردن زمینه ارتقاء سطح مهارتی ، توانمندسازی اقتصادی مددجویان این نهاد با استفاده از ظرفیت های علمی و امکانات کارگاهی دانشگاه فنی وحرفه ای استان گفتگو نمودند.
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.