دکمه موبایل منو

شور عاطفه ها و توزیع لوازم تحریر بین منطقه کوه زر-99/06/24

با حضور مدیر کل ، رئیس کمیته امداد شهرستان دامغان، رئیس اداره کمیته امداد امیرآباد ۲۷۰ سری پک لوازم تحریر بین دانش آموزان منطقه کوه زر امیرآباد توزیع شد. جمعاً ۷۵۰ پک لوازم تحریر بین دانش آموزان منطقه امیر آباد توزیع شده است.
عکاس: حمیدرضامفتون
شور عاطفه ها و توزیع لوازم تحریر بین منطقه کوه زر امیرآباد-99/06/24 10

شور عاطفه ها و توزیع لوازم تحریر بین منطقه کوه زر امیرآباد-99/06/24 10

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
شور عاطفه ها و توزیع لوازم تحریر بین منطقه کوه زر امیرآباد-99/06/24 9

شور عاطفه ها و توزیع لوازم تحریر بین منطقه کوه زر امیرآباد-99/06/24 9

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
شور عاطفه ها و توزیع لوازم تحریر بین منطقه کوه زر امیرآباد-99/06/24 8

شور عاطفه ها و توزیع لوازم تحریر بین منطقه کوه زر امیرآباد-99/06/24 8

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
شور عاطفه ها و توزیع لوازم تحریر بین منطقه کوه زر امیرآباد-99/06/24 7

شور عاطفه ها و توزیع لوازم تحریر بین منطقه کوه زر امیرآباد-99/06/24 7

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
شور عاطفه ها و توزیع لوازم تحریر بین منطقه کوه زر امیرآباد-99/06/24 6

شور عاطفه ها و توزیع لوازم تحریر بین منطقه کوه زر امیرآباد-99/06/24 6

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
شور عاطفه ها و توزیع لوازم تحریر بین منطقه کوه زر امیرآباد-99/06/24 5

شور عاطفه ها و توزیع لوازم تحریر بین منطقه کوه زر امیرآباد-99/06/24 5

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
شور عاطفه ها و توزیع لوازم تحریر بین منطقه کوه زر امیرآباد-99/06/24 3

شور عاطفه ها و توزیع لوازم تحریر بین منطقه کوه زر امیرآباد-99/06/24 3

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
شور عاطفه ها و توزیع لوازم تحریر بین منطقه کوه زر امیرآباد-99/06/24 2

شور عاطفه ها و توزیع لوازم تحریر بین منطقه کوه زر امیرآباد-99/06/24 2

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
شور عاطفه ها و توزیع لوازم تحریر بین منطقه کوه زر امیرآباد-99/06/24 1

شور عاطفه ها و توزیع لوازم تحریر بین منطقه کوه زر امیرآباد-99/06/24 1

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
شور عاطفه ها و توزیع لوازم تحریر بین منطقه کوه زر امیرآباد-99/06/24 4

شور عاطفه ها و توزیع لوازم تحریر بین منطقه کوه زر امیرآباد-99/06/24 4

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.