دکمه موبایل منو

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان گلستان با خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01

عیسی بابایی، مدیر کل کمیته امدادگلستان از خبرگزاری تسنیم استان بازدید بعمل آورد.
عکاس: روابط عمومی
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01
پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01
پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01
پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01
پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01
پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01
پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01
پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01
پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01
پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹
دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان با خبرنگاران خبرگزاری تسنیم - 1399/03/01
پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.