دکمه موبایل منو

سفرریاست محترم کمیته امداد به استان بوشهر98/9/7

سفرریاست محترم کمیته امدادامام(ره)حاج آقابختیاری وجناب آقای نوبخت معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان برنامه وبودجه کشور به استان بوشهر به منظورواگذاری 500واحدمسکن مددجویی بامشارکت استانداری وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر به مددجویان کمیته امداد.
عکاس: محمد فلاحت زاده
سفرریاست محترم کمیته امداد به استان بوشهر98/9/7 13

سفرریاست محترم کمیته امداد به استان بوشهر98/9/7 13

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
سفرریاست محترم کمیته امداد به استان بوشهر98/9/7 14

سفرریاست محترم کمیته امداد به استان بوشهر98/9/7 14

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
سفرریاست محترم کمیته امداد به استان بوشهر98/9/7 12

سفرریاست محترم کمیته امداد به استان بوشهر98/9/7 12

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
سفرریاست محترم کمیته امداد به استان بوشهر98/9/7 11

سفرریاست محترم کمیته امداد به استان بوشهر98/9/7 11

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
سفرریاست محترم کمیته امداد به استان بوشهر98/9/7 10

سفرریاست محترم کمیته امداد به استان بوشهر98/9/7 10

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
سفرریاست محترم کمیته امداد به استان بوشهر98/9/7 9

سفرریاست محترم کمیته امداد به استان بوشهر98/9/7 9

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
سفرریاست محترم کمیته امداد به استان بوشهر98/9/7 8

سفرریاست محترم کمیته امداد به استان بوشهر98/9/7 8

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
سفرریاست محترم کمیته امداد به استان بوشهر98/9/7 7

سفرریاست محترم کمیته امداد به استان بوشهر98/9/7 7

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
سفرریاست محترم کمیته امداد به استان بوشهر98/9/7 6

سفرریاست محترم کمیته امداد به استان بوشهر98/9/7 6

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
سفرریاست محترم کمیته امداد به استان بوشهر98/9/7 5

سفرریاست محترم کمیته امداد به استان بوشهر98/9/7 5

شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.