دکمه موبایل منو

توزیع وسایل گرمایشی در منطقه محروم خطیرکوه و چاشم به مناسبت هفته بسیج -98/9/7

به مناسبت هفته بسیج وسایل گرمایشی در منطقه محروم خطیرکوه و چاشم توسط کمیته امداد شهرستان مهدیشهر و بسیج توزیع شد.
عکاس: ارسالی از شهرستان
توزیع وسایل گرمایشی به مناسبت هفته بسیج به هممکاری کمیته امداد و بسیج شهرستتان-98/9/7 10

توزیع وسایل گرمایشی به مناسبت هفته بسیج به هممکاری کمیته امداد و بسیج شهرستتان-98/9/7 10

پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۸
توزیع وسایل گرمایشی به مناسبت هفته بسیج به هممکاری کمیته امداد و بسیج شهرستتان-98/9/7 9

توزیع وسایل گرمایشی به مناسبت هفته بسیج به هممکاری کمیته امداد و بسیج شهرستتان-98/9/7 9

پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۸
توزیع وسایل گرمایشی به مناسبت هفته بسیج به هممکاری کمیته امداد و بسیج شهرستتان-98/9/7 8

توزیع وسایل گرمایشی به مناسبت هفته بسیج به هممکاری کمیته امداد و بسیج شهرستتان-98/9/7 8

پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۸
توزیع وسایل گرمایشی به مناسبت هفته بسیج به هممکاری کمیته امداد و بسیج شهرستتان-98/9/7 7

توزیع وسایل گرمایشی به مناسبت هفته بسیج به هممکاری کمیته امداد و بسیج شهرستتان-98/9/7 7

پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۸
توزیع وسایل گرمایشی به مناسبت هفته بسیج به هممکاری کمیته امداد و بسیج شهرستتان-98/9/7 6

توزیع وسایل گرمایشی به مناسبت هفته بسیج به هممکاری کمیته امداد و بسیج شهرستتان-98/9/7 6

پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۸
توزیع وسایل گرمایشی به مناسبت هفته بسیج به هممکاری کمیته امداد و بسیج شهرستتان-98/9/7 5

توزیع وسایل گرمایشی به مناسبت هفته بسیج به هممکاری کمیته امداد و بسیج شهرستتان-98/9/7 5

پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۸
توزیع وسایل گرمایشی به مناسبت هفته بسیج به هممکاری کمیته امداد و بسیج شهرستتان-98/9/7 3

توزیع وسایل گرمایشی به مناسبت هفته بسیج به هممکاری کمیته امداد و بسیج شهرستتان-98/9/7 3

پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۸
توزیع وسایل گرمایشی به مناسبت هفته بسیج به هممکاری کمیته امداد و بسیج شهرستتان-98/9/7 2

توزیع وسایل گرمایشی به مناسبت هفته بسیج به هممکاری کمیته امداد و بسیج شهرستتان-98/9/7 2

پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.