دکمه موبایل منو

حضور مدیر کل در شهرستان تفرش98/09/05

حضور مدیر کل در شهرستان تفرش و شرکت در کار گروه اشتغال شهرستان با حضور فرماندار ومدیران عامل بانکهای شهرستان ، بازدید از خانواده های تحت حمایت، بازدید از منازل در حال ساخت ودیدار با پرسنل کمیته امداد شهرستان98/09/05
عکاس: صالحی
حضورمدیر کل استان در شهرستان تفرش 98/09/05

حضورمدیر کل استان در شهرستان تفرش 98/09/05

حضور مدیر کل در شهرستان تفرش و شرکت در کار گروه اشتغال شهرستان با حضور فرماندار ومدیران عامل بانکهای شهرستان ، بازدید از خانواده های تحت حمایت، بازدید از منازل در حال ساخت ودیدار با پرسنل کمیته امداد شهرستان98/09/05
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
حضورمدیر کل استان در شهرستان تفرش 98/09/05-1

حضورمدیر کل استان در شهرستان تفرش 98/09/05-1

حضور مدیر کل در شهرستان تفرش و شرکت در کار گروه اشتغال شهرستان با حضور فرماندار ومدیران عامل بانکهای شهرستان ، بازدید از خانواده های تحت حمایت، بازدید از منازل در حال ساخت ودیدار با پرسنل کمیته امداد شهرستان98/09/05
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
حضورمدیر کل استان در شهرستان تفرش 98/09/05-6

حضورمدیر کل استان در شهرستان تفرش 98/09/05-6

حضور مدیر کل در شهرستان تفرش و شرکت در کار گروه اشتغال شهرستان با حضور فرماندار ومدیران عامل بانکهای شهرستان ، بازدید از خانواده های تحت حمایت، بازدید از منازل در حال ساخت ودیدار با پرسنل کمیته امداد شهرستان98/09/05
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
حضورمدیر کل استان در شهرستان تفرش 98/09/05-3

حضورمدیر کل استان در شهرستان تفرش 98/09/05-3

حضور مدیر کل در شهرستان تفرش و شرکت در کار گروه اشتغال شهرستان با حضور فرماندار ومدیران عامل بانکهای شهرستان ، بازدید از خانواده های تحت حمایت، بازدید از منازل در حال ساخت ودیدار با پرسنل کمیته امداد شهرستان98/09/05
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
حضورمدیر کل استان در شهرستان تفرش 98/09/05-7

حضورمدیر کل استان در شهرستان تفرش 98/09/05-7

حضور مدیر کل در شهرستان تفرش و شرکت در کار گروه اشتغال شهرستان با حضور فرماندار ومدیران عامل بانکهای شهرستان ، بازدید از خانواده های تحت حمایت، بازدید از منازل در حال ساخت ودیدار با پرسنل کمیته امداد شهرستان98/09/05
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
حضورمدیر کل استان در شهرستان تفرش 98/09/05-8

حضورمدیر کل استان در شهرستان تفرش 98/09/05-8

حضور مدیر کل در شهرستان تفرش و شرکت در کار گروه اشتغال شهرستان با حضور فرماندار ومدیران عامل بانکهای شهرستان ، بازدید از خانواده های تحت حمایت، بازدید از منازل در حال ساخت ودیدار با پرسنل کمیته امداد شهرستان98/09/05
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
حضورمدیر کل استان در شهرستان تفرش 98/09/05-5

حضورمدیر کل استان در شهرستان تفرش 98/09/05-5

حضور مدیر کل در شهرستان تفرش و شرکت در کار گروه اشتغال شهرستان با حضور فرماندار ومدیران عامل بانکهای شهرستان ، بازدید از خانواده های تحت حمایت، بازدید از منازل در حال ساخت ودیدار با پرسنل کمیته امداد شهرستان98/09/05
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
حضورمدیر کل استان در شهرستان تفرش 98/09/05-4

حضورمدیر کل استان در شهرستان تفرش 98/09/05-4

حضور مدیر کل در شهرستان تفرش و شرکت در کار گروه اشتغال شهرستان با حضور فرماندار ومدیران عامل بانکهای شهرستان ، بازدید از خانواده های تحت حمایت، بازدید از منازل در حال ساخت ودیدار با پرسنل کمیته امداد شهرستان98/09/05
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
حضورمدیر کل استان در شهرستان تفرش 98/09/05-2

حضورمدیر کل استان در شهرستان تفرش 98/09/05-2

حضور مدیر کل در شهرستان تفرش و شرکت در کار گروه اشتغال شهرستان با حضور فرماندار ومدیران عامل بانکهای شهرستان ، بازدید از خانواده های تحت حمایت، بازدید از منازل در حال ساخت ودیدار با پرسنل کمیته امداد شهرستان98/09/05
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.