دکمه موبایل منو

نمایشگاه و بازارچه فروش تولیدات مددجویان کمیته امداد شهرستان چرداول ایلام/98/7/23

با توجه به حضور گسترده زائران اربعین در استان ایلام، نمایشگاه و بازارچه فروش تولیدات خودکفایی مددجویان کمیته امداد شهرستان چرداول، در بخش شباب این شهرستان در معرض فروش گذاشته شده است.
عکاس: حشمت اله کرمی نژاد
نمایشگاه و بازارچه فروش تولیدات مددجویان کمیته امداد شهرستان چرداول ایلام 4

نمایشگاه و بازارچه فروش تولیدات مددجویان کمیته امداد شهرستان چرداول ایلام 4

چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
نمایشگاه و بازارچه فروش تولیدات مددجویان کمیته امداد شهرستان چرداول ایلام 15

نمایشگاه و بازارچه فروش تولیدات مددجویان کمیته امداد شهرستان چرداول ایلام 15

چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
نمایشگاه و بازارچه فروش تولیدات مددجویان کمیته امداد شهرستان چرداول ایلام 14

نمایشگاه و بازارچه فروش تولیدات مددجویان کمیته امداد شهرستان چرداول ایلام 14

چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
نمایشگاه و بازارچه فروش تولیدات مددجویان کمیته امداد شهرستان چرداول ایلام 13

نمایشگاه و بازارچه فروش تولیدات مددجویان کمیته امداد شهرستان چرداول ایلام 13

چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
نمایشگاه و بازارچه فروش تولیدات مددجویان کمیته امداد شهرستان چرداول ایلام 12

نمایشگاه و بازارچه فروش تولیدات مددجویان کمیته امداد شهرستان چرداول ایلام 12

چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
نمایشگاه و بازارچه فروش تولیدات مددجویان کمیته امداد شهرستان چرداول ایلام 11

نمایشگاه و بازارچه فروش تولیدات مددجویان کمیته امداد شهرستان چرداول ایلام 11

چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
نمایشگاه و بازارچه فروش تولیدات مددجویان کمیته امداد شهرستان چرداول ایلام 10

نمایشگاه و بازارچه فروش تولیدات مددجویان کمیته امداد شهرستان چرداول ایلام 10

چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
نمایشگاه و بازارچه فروش تولیدات مددجویان کمیته امداد شهرستان چرداول ایلام 9

نمایشگاه و بازارچه فروش تولیدات مددجویان کمیته امداد شهرستان چرداول ایلام 9

چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
نمایشگاه و بازارچه فروش تولیدات مددجویان کمیته امداد شهرستان چرداول ایلام 8

نمایشگاه و بازارچه فروش تولیدات مددجویان کمیته امداد شهرستان چرداول ایلام 8

چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
نمایشگاه و بازارچه فروش تولیدات مددجویان کمیته امداد شهرستان چرداول ایلام 7

نمایشگاه و بازارچه فروش تولیدات مددجویان کمیته امداد شهرستان چرداول ایلام 7

چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.