دکمه موبایل منو

اهدای هدایای بانک ملت به مددجویان سیل زده -1398/07/18

اسکندر اسکندری، مدیرکل کمیته امداد و آخوندی، مدیرعامل بانک ملت استان گلستان تعداد 22 سری لوازم خانگی شامل یخچال، سماور، سرویس قاشق ،چنگال وپنکه را به مددجویان تحت حمایت این نهاد که درحادثه سیل آسیب دیده بودند، اهداء نمودند.
عکاس: روابط عمومی
22 سری لوازم منزل توسط بانک ملت به مددجویان کمیته امداد گلستان اهداشد-1398/07/18

22 سری لوازم منزل توسط بانک ملت به مددجویان کمیته امداد گلستان اهداشد-1398/07/18

اسکندر اسکندری مدیرکل کمیته امداد باتفاق جناب آقای آخوندی مدیرعامل محترم بانک ملت استان گلستان تعداد 22 سری لوازم خانگی شامل یخچال، سماور، سرویس قاشق ،چنگال وپنکه را به مددجویان تحت حمایت این نهاد که درحادثه سیل آسیب دیده بودند، اهداء نمودند.
پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸
22 سری لوازم منزل توسط بانک ملت به مددجویان کمیته امداد گلستان اهداشد-1398/07/18

22 سری لوازم منزل توسط بانک ملت به مددجویان کمیته امداد گلستان اهداشد-1398/07/18

اسکندر اسکندری مدیرکل کمیته امداد باتفاق جناب آقای آخوندی مدیرعامل محترم بانک ملت استان گلستان تعداد 22 سری لوازم خانگی شامل یخچال، سماور، سرویس قاشق ،چنگال وپنکه را به مددجویان تحت حمایت این نهاد که درحادثه سیل آسیب دیده بودند، اهداء نمودند.
پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸
22 سری لوازم منزل توسط بانک ملت به مددجویان کمیته امداد گلستان اهداشد-1398/07/18

22 سری لوازم منزل توسط بانک ملت به مددجویان کمیته امداد گلستان اهداشد-1398/07/18

اسکندر اسکندری مدیرکل کمیته امداد باتفاق جناب آقای آخوندی مدیرعامل محترم بانک ملت استان گلستان تعداد 22 سری لوازم خانگی شامل یخچال، سماور، سرویس قاشق ،چنگال وپنکه را به مددجویان تحت حمایت این نهاد که درحادثه سیل آسیب دیده بودند، اهداء نمودند.
پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸
22 سری لوازم منزل توسط بانک ملت به مددجویان کمیته امداد گلستان اهداشد-1398/07/18

22 سری لوازم منزل توسط بانک ملت به مددجویان کمیته امداد گلستان اهداشد-1398/07/18

اسکندر اسکندری مدیرکل کمیته امداد باتفاق جناب آقای آخوندی مدیرعامل محترم بانک ملت استان گلستان تعداد 22 سری لوازم خانگی شامل یخچال، سماور، سرویس قاشق ،چنگال وپنکه را به مددجویان تحت حمایت این نهاد که درحادثه سیل آسیب دیده بودند، اهداء نمودند.
پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸
22 سری لوازم منزل توسط بانک ملت به مددجویان کمیته امداد گلستان اهداشد-1398/07/18

22 سری لوازم منزل توسط بانک ملت به مددجویان کمیته امداد گلستان اهداشد-1398/07/18

اسکندر اسکندری مدیرکل کمیته امداد باتفاق جناب آقای آخوندی مدیرعامل محترم بانك ملت استان گلستان تعداد 22 سری لوازم خانگی شامل یخچال، سماور، سرویس قاشق ،چنگال وپنکه را به مددجویان تحت حمایت این نهاد که درحادثه سیل آسیب دیده بودند، اهداء نمودند.
پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸
22 سری لوازم منزل توسط بانک ملت به مددجویان کمیته امداد گلستان اهداشد-1398/07/18

22 سری لوازم منزل توسط بانک ملت به مددجویان کمیته امداد گلستان اهداشد-1398/07/18

اسکندر اسکندری مدیرکل کمیته امداد باتفاق جناب آقای آخوندی مدیرعامل محترم بانک ملت استان گلستان تعداد 22 سری لوازم خانگی شامل یخچال، سماور، سرویس قاشق ،چنگال وپنکه را به مددجویان تحت حمایت این نهاد که درحادثه سیل آسیب دیده بودند، اهداء نمودند.
پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸
22 سری لوازم منزل توسط بانک ملت به مددجویان کمیته امداد گلستان اهداشد-1398/07/18

22 سری لوازم منزل توسط بانک ملت به مددجویان کمیته امداد گلستان اهداشد-1398/07/18

اسکندر اسکندری مدیرکل کمیته امداد باتفاق جناب آقای آخوندی مدیرعامل محترم بانک ملت استان گلستان تعداد 22 سری لوازم خانگی شامل یخچال، سماور، سرویس قاشق ،چنگال وپنکه را به مددجویان تحت حمایت این نهاد که درحادثه سیل آسیب دیده بودند، اهداء نمودند.
پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸
22 سری لوازم منزل توسط بانک ملت به مددجویان کمیته امداد گلستان اهداشد-1398/07/18

22 سری لوازم منزل توسط بانک ملت به مددجویان کمیته امداد گلستان اهداشد-1398/07/18

اسکندر اسکندری مدیرکل کمیته امداد باتفاق جناب آقای آخوندی مدیرعامل محترم بانک ملت استان گلستان تعداد 22 سری لوازم خانگی شامل یخچال، سماور، سرویس قاشق ،چنگال وپنکه را به مددجویان تحت حمایت این نهاد که درحادثه سیل آسیب دیده بودند، اهداء نمودند.
پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸
22 سری لوازم منزل توسط بانک ملت به مددجویان کمیته امداد گلستان اهداشد-1398/07/18

22 سری لوازم منزل توسط بانک ملت به مددجویان کمیته امداد گلستان اهداشد-1398/07/18

اسکندر اسکندری مدیرکل کمیته امداد باتفاق جناب آقای آخوندی مدیرعامل محترم بانک ملت استان گلستان تعداد 22 سری لوازم خانگی شامل یخچال، سماور، سرویس قاشق ،چنگال وپنکه را به مددجویان تحت حمایت این نهاد که درحادثه سیل آسیب دیده بودند، اهداء نمودند.
پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸
22 سری لوازم منزل توسط بانک ملت به مددجویان کمیته امداد گلستان اهداشد-1398/07/18

22 سری لوازم منزل توسط بانک ملت به مددجویان کمیته امداد گلستان اهداشد-1398/07/18

اسکندر اسکندری مدیرکل کمیته امداد باتفاق جناب آقای آخوندی مدیرعامل محترم بانک ملت استان گلستان تعداد 22 سری لوازم خانگی شامل یخچال، سماور، سرویس قاشق ،چنگال وپنکه را به مددجویان تحت حمایت این نهاد که درحادثه سیل آسیب دیده بودند، اهداء نمودند.
پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.