دکمه موبایل منو

جمع آوری و توزیع 24 میلیارد ریال گوشت قربانی بین نیازمندان البرزی 98/5/28

بیش از 30 تن گوشت به ارزش 24 میلیارد ریال از طریق دفاتر کمیته امداد امام (ره) و مراکز نیکوکاری بین نیازمندان توزیع شد
عکاس: سید امیرمحمد سیدمیرزایی
جمع آوری و توزیع 24 میلیارد ریال گوشت قربانی بین نیازمندان البرزی 98/5/28 7

جمع آوری و توزیع 24 میلیارد ریال گوشت قربانی بین نیازمندان البرزی 98/5/28 7

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
جمع آوری و توزیع 24 میلیارد ریال گوشت قربانی بین نیازمندان البرزی 98/5/28 6

جمع آوری و توزیع 24 میلیارد ریال گوشت قربانی بین نیازمندان البرزی 98/5/28 6

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
جمع آوری و توزیع 24 میلیارد ریال گوشت قربانی بین نیازمندان البرزی 98/5/28 9

جمع آوری و توزیع 24 میلیارد ریال گوشت قربانی بین نیازمندان البرزی 98/5/28 9

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
جمع آوری و توزیع 24 میلیارد ریال گوشت قربانی بین نیازمندان البرزی 98/5/28 5

جمع آوری و توزیع 24 میلیارد ریال گوشت قربانی بین نیازمندان البرزی 98/5/28 5

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
جمع آوری و توزیع 24 میلیارد ریال گوشت قربانی بین نیازمندان البرزی 98/5/28 2

جمع آوری و توزیع 24 میلیارد ریال گوشت قربانی بین نیازمندان البرزی 98/5/28 2

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
جمع آوری و توزیع 24 میلیارد ریال گوشت قربانی بین نیازمندان البرزی 98/5/28 3

جمع آوری و توزیع 24 میلیارد ریال گوشت قربانی بین نیازمندان البرزی 98/5/28 3

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
جمع آوری و توزیع 24 میلیارد ریال گوشت قربانی بین نیازمندان البرزی 98/5/28 4

جمع آوری و توزیع 24 میلیارد ریال گوشت قربانی بین نیازمندان البرزی 98/5/28 4

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
جمع آوری و توزیع 24 میلیارد ریال گوشت قربانی بین نیازمندان البرزی 98/5/28 8

جمع آوری و توزیع 24 میلیارد ریال گوشت قربانی بین نیازمندان البرزی 98/5/28 8

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
جمع آوری و توزیع 24 میلیارد ریال گوشت قربانی بین نیازمندان البرزی 98/5/28 1

جمع آوری و توزیع 24 میلیارد ریال گوشت قربانی بین نیازمندان البرزی 98/5/28 1

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.